Slovensko calling - unikátny projekt návratu talentovaných ľudí na Slovensko....................................................

Slovensko Calling

unikátny projekt návratu talentovaných ľudí na Slovensko

Portál Kariéra Bez Hraníc spolu s vybranými firmami motivuje Slovákov - profesionálov žijúcich v zahraničí, ku kariérnemu návratu domov. Tento projekt navyše ponúka konkrétne možnosti ako využiť svoj potenciál a ďalej budovať svoju kariéru na Slovensku.

 

kariera_bez_hranic.jpg

 

biznis.gif

 

Na čo nezabudnúť po návrate na Slovensko?

Hneď po príchode na Slovensko je potrebné:
 
 • Nezabudnúť na oznamovaciu povinnosť na Zdravotnej a Sociálnej poisťovni, ktorá vyplýva aj z legislatívy SR.
 • V prípade, že ste nezamestnaný a chcete si hľadať prácu, môžete sa zaevidovať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta pobytu, kde budete musieť zdokladovať vašu predchádzajúcu činnosť.
 • Po skončení zamestnania v zahraničí máte možnosť žiadať o dávky v nezamestnanosti od štátu, kde ste vykonávali zamestnanie. Aby ste mohli tieto dávky poberať, musíte splniť podmienky, ktoré pre priznanie dávok v nezamestnanosti stanovujú právne predpisy štátu výkonu zamestnania. Zahraničné dávky v nezamestnanosti vám môžu byť pri splnení daných podmienok vyplácané do SR (tzv. prevod, transfer alebo export dávok). Aby ste mohli v SR poberať dávky v nezamestnanosti, ktoré by vám priznal zahraničný úrad práce, budete potrebovať vyplnený formulár E3O3 o transferi dávok, ktorý predložíte príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Tento formulár vydáva zahraničný úrad práce (resp. iná príslušná inštitúcia). Po návrate do SR je nutné sa zaregistrovať na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v sedemdňovej lehote. Maximálna doba, po ktorú môžete potom zahraničné dávky v SR poberať je 3 mesiace. Po túto dobu si budete hľadať zamestnanie v SR a budete podliehať podobnému režimu ako obvyklý uchádzač o zamestnanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Pokiaľ by ste nežiadali o zahraničné dávky v nezamestnanosti a vrátili by ste sa po ukončení pracovného pomeru do SR, môžete o podporu v nezamestnanosti požiadať na slovenskom úrade práce, pričom výška vám bude vypočítaná podľa normálnej mzdy odpovedajúcej ekvivalentnému zamestnaniu v SR. V tomto prípade je potrebné, aby vám zahraničná inštitúcia potvrdila dobu, ktorú ste v danom štáte odpracovali, profesiu a druh práce, ktorú ste vykonávali – formulár E 301.
 • Refundácia nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v štátoch EÚ (mimo EÚ) - Bola vám poskytnutá zdravotná starostlivosť počas pobytu v členskom štáte EÚ (mimo EÚ)? Ak sa ako poistenec zdravotného poistenia pri ošetrení v štáte EÚ (mimo EÚ) preukážete u lekára dokladom, ktorým vám zdravotná poisťovňa potvrdila nárok na zdravotnú starostlivosť v systéme verejného zdravotného poistenia: Európsky preukaz zdravotného poistenia, náhradný certifikát k Európskemu preukazu zdravotného poistenia, formuláre E 1O6 SK, E1O9 SK, E 120SK, E 121SK, E 112SK, atď., náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vyfakturuje poskytovateľ prostredníctvom styčných orgánov pre vecné dávky v oboch krajinách.

V niektorých prípadoch sa však mohlo stať, že bola od vás požadovaná platba v hotovosti. Ide o prípady ambulantného ošetrenia, ak nepredložíte lekárovi nárokový doklad platný v čase ošetrenia, prípadne navštívite poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý nie je v sieti verejného zdravotníctva. Tiež môže ísť o platbu v hotovosti tzv. spoluúčasť, ktorú platia aj poistenci v štáte ošetrenia. V prípade, že poskytnutú starostlivosť uhradíte poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v hotovosti, vyžiadajte si:

 • Doklad o zaplatení
 • Záznam o ošetrení alebo doklad s rozpisom poskytnutých výkonov, prípadne predpísaných liekov

O preplatenie nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť môžete požiadať už počas vášho pobytu v niektorom členskom štáte EÚ (mimo EÚ). Ak nevyužijete túto možnosť, môžete požiadať o refundáciu platby v hotovosti po návrate do SR. Na príslušnej pobočke zdravotnej poisťovni vyplníte tlačivo: Žiadosť o refundáciu platby v hotovosti za vecné dávky poskytnuté v EÚ (Žiadosť o refundáciu platby v hotovosti za vecné dávky poskytnuté v cudzine mimo EÚ) a priložíte k nej:

 • originál dokladu o zaplatení,
 • záznam z ošetrenia alebo doklad s rozpisom poskytnutých výkonov, prípadne predpísaných liekov,
 • prípadne ďalšie doklady, ktoré ste dostali.
 • Ak ste pracovali v jednej z členských krajín EÚ alebo EHP s ktorou má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, posudzuje a potvrdzuje získanie dôb poistenia na dôchodkové účely príslušná inštitúcia (nositeľ sociálneho zabezpečenia) tohto štátu. Inštitúcia v mieste výkonu zamestnania posúdi získané doby dôchodkového poistenia podľa vlastných právnych predpisov a potvrdí ich získanie na predpísanom tlačive, E formulári. Potvrdenie dôb poistenia získaných v členskom štáte EÚ si od príslušnej inštitúcie tohto štátu Sociálna poisťovňa automaticky vyžiada vtedy, ak poistenec v súvislosti s uplatnením nároku na dôchodok z dôchodkového poistenia v SR uvedie, že bol dôchodkovo poistený aj v niektorom členských štátov EÚ.

Pokiaľ ste pracovali v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o sociálnom zabezpečení, obdobie vašej pracovnej činnosti v tomto štáte na nezapočíta do obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na dôchodok z dôchodkového poistenia v Slovenskej republike, a to ani v prípade, ak ste v tomto štáte platili poistné na dôchodkové zabezpečenie.

 • Po príchode zo zahraničia musíte každoročne riešiť nepopulárny osobný finančný problém – vyrovnať si vlastnú daňovú povinnosť. To, či musíte podať daňové priznanie, ak ste mali aj príjem zo zahraničia, závisí aj od toho, či máte na Slovensku obmedzenú alebo neobmedzenú daňovú povinnosť. Neobmedzenú daňovú povinnosť má fyzická osoba, ktorá má na Slovensku trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach. Daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou sa hovorí aj rezident. Musí si v Slovenskej republike vysporiadať svoju daňovú povinnosť z celosvetových príjmov, bez ohľadu na to, či boli v zahraničí zdanené alebo nie. Daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou je ten, kto je občanom iného štátu s trvalým pobytom v tomto štáte a na Slovensku sa zdržiava obdobie nepresahujúce 183 dní. Táto osoba sa nazýva aj nerezident a zdaňuje iba príjem zo Slovenska. Daňové priznanie musíte podať, ak vám zdaniteľné príjmy presiahli hodnotu 45 408 korún. Zdaniteľný príjem je príjem, ktorý je predmetom dane, napr. nezdaňuje sa získaný úver, pôžička, dividenda zo zisku a pod. Spôsob uvedenia príjmu do daňového priznania závisí od toho, z ktorého štátu tento príjem plynul. Ak zo štátu, s ktorým má SR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, pri výpočte daňovej povinnosti sa uplatní metóda, ktorá vyplýva z tejto zmluvy (buď zápočet dane zaplatenej v druhom štáte, čo musíte zdokladovať alebo metóda vyňatia zo zdanenia.

Užitočné webové stránky:

Daňová správa SR – www.drsr.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny – www.employment.gov.sk
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – www.upsvar.sk
Slovenský portál pre pracovnú mobilitu – www.eures.sk
Sociálna poisťovňa – www.socpoist.sk
Zdravotné poisťovne – www.vszp.sk, www.unionzp.sk, www.dovera.sk
Ministerstvo financií – www.finance.gov.sk
Ministerstvo vnútra – www.minv.sk
Ministerstvo zahraničných vecí – www.foreign.gov.sk
Ministerstvo zdravotníctva – www.health.gov.sk
Ministerstvo školstva/uznávanie dokladov o vzdelaní – www.minedu.sk
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – www.udzs.sk
Národná banka Slovenska – www.nbs.sk

 

zdroj: www.eures.sk

 

facebook_128.png    twitter_128.png     linkedin_128.png

..................................................

                                     .

..................................................

enews.jpg


Partneri projektu Partneri v zahrničí
  
TARGET_logo_2009.05_small.jpg
  
 cierna_hora.JPG  slovak_centre_london.JPG  slovaci-white.png slovakinireland_logo.JPG
Slovenský kruh vo VB Londýn.sk slovensk___migr__cia_logo_RGB_2.jpg
anadské správy Slováci v Chicagu Nórski Slováci Bulharskí Slováci

 


Portál prevádzkuje Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o. | E-mail: info@slovenskocalling.sk | Skype: karierazahranicami | 2007 © Yeminee, s r.o

webdesign © bart.sk